Regulamin usług serwisowych


 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad oraz warunków świadczenia usług serwisowych i naprawczych przez firmę Unibit sp. Z o.o z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa 51 (zwaną dalej unibit )
 2. Dział serwisu Unibit wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).
 3. Unibit jest czynnym płatnikiem podatku VAT, a wszystkie podane kwoty są ostateczną ceną prezentowanych usług (kwoty brutto).
 4. Klient traktowany jest przez Unibit  jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.
 5. Wydrukowane potwierdzenie przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W ewentualności utraty potwierdzenia, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku serwisów wyjazdowych potwierdzeniem akcji serwisowej wykonanej u klienta jest protokół serwisowy podpisany przez odbierającego
 6. W dokumencie potwierdzającym przyjęcie sprzętu oszacowane są warunki cenowe naprawy, określony termin wykonania usługi, opisany stan urządzenia. Ewentualne dodatkowe koszty wymagają akceptacji drogą mailową  przesłanego kosztorysu. W przypadku rezygnacji z naprawy ( brak akceptacji kosztorysu )  pobieramy zryczałtowaną opłatę w wysokości 30 zł  netto   związaną z przygotowaniem ekspertyzy serwisowej.
 7. Unibit zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem zgodnie z polityka prywatności zawartej na stronie internetowej.
 8. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.
 9. Unibit zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od serwisu Unibit .
 10. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest Unibit, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.
 11. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) Unibit zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.
 12. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania  klienta
  o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).
 13. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Unibit w terminie 3 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.
 14. Unibit gwarantuje sprawne wykonanie usług wymienionych w potwierdzeniu wydania sprzętu z serwisu zgodnie z podanym okresem gwarancji (3 miesiące dla większości napraw i usług oraz 12 miesiące w przypadku napraw związanych z wymianą podzespołów na nowe) licząc od daty wykonania usługi.

Gwarancja

 1. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz wywołane nimi skutki,
  • uszkodzenia powstałe na skutek napraw, przeróbek dokonywanych przez Klienta, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania sprzętu, dokonywania przełączeń kabli pod napięciem,
  • uszkodzenia wynikłe z przyczyn losowych (zalanie, pożar, powódź itp.),
  • materiały eksploatacyjne (a także ich wymiana), kable podłączeniowe,
  • konserwacja przewidziana w instrukcji obsługi sprzętu, zabrudzenia,
  • instalacja i konfiguracja oprogramowania.
 2. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie zakres wykonywanych usług naprawczych oraz elementy użyte do danej naprawy. Nie obejmuje innych usterek powstałych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na daną usługę lub element.
 3. W przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych, serwis zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji reklamacji.
 4. Unibit zastrzega sobie od 7 do 21 dni roboczych na realizację reklamacji. Czas realizacji reklamacji naliczany jest od dnia dostarczenia sprzętu do naszego serwisu, lub w przypadku wysyłki – w następnym dniu roboczym po jej nadaniu.
 5. Okres gwarancji przedłuża się odpowiednio o czas naprawy gwarancyjnej.