Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie RODO”), w spółce UNIBIT sp. z o.o. stosuje się następujące zasady przetwarzania danych osobowych („Zasady”).

 

Zakres zastosowania

Zasady mają zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez Unibit sp. z o.o. w sposób przynajmniej częściowo zautomatyzowany lub w ramach zbioru danych. Zasady mają zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych niezależnie od ich statusu – w szczególności konsumentów i przedsiębiorców w rozumieniu przepisów prawa.

 

Administrator

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia RODO jest UNIBIT sp. z o.o. („Administrator”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować na adres e-mail admin@unibit.com.pl lub listownie na adres siedziby Administratora: Katowice (40-246), ul. Porcelanowa 51.

 

Zbieranie danych

Administrator zbiera dane tylko w niezbędnym zakresie, w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane o zawartych transakcjach i składanych ofertach.

Administrator zbiera dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, względnie z publicznych źródeł. W razie uzyskania danych w inny sposób Administrator informuje zainteresowaną osobę o źródle pochodzenia danych.

Administrator nie przewiduje co do zasady zbierania danych dzieci.

Administrator nie zbiera danych objętą szczególną ochroną w art. 9 Rozporządzenia RODO – o pochodzeniu, poglądach, stanie zdrowia, genetycznych lub biometrycznych.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe:

  • w zakresie w jakim otrzymał wyraźną zgodę osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych bez zawieraniaz taką osobą umowy, w szczególności zgody na otrzymywanie określonego rodzaju informacji handlowych lub zgody na uczestniczenie w akcji organizowanej przez Administratora lub przy jego udziale – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
  • w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy na żądanie klienta lub do wykonywania zawartej umowy, włącznie ze rozpatrywaniem reklamacji dotyczących wykonywania umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
  • w zakresie niezbędnym do wykonania prawnych obowiązków, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych – zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO
  • w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów Administratora, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed takimi roszczeniami, w celach statystycznych, w celu analizy jakości świadczonych usług, w celu marketingu usług i produktów UNIBIT sp. o.o. – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia RODO

 

Okres przetwarzania

Administrator przetwarza dane przez okres niezbędny do celów przetwarzania, w szczególności:

  • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  • przez okres obowiązywania umowy,
  • przez okres wynikający z przepisów nakładających prawne obowiązki,
  • przez okres racjonalnie niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.

 

Obowiązek podania danych

Podanie niektórych danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy z UNIBIT sp. z o.o., jeżeli przetwarzanie takich danych jest niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji prawnych obowiązków Administratora.

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie

Jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie zgody danej osoby, zgoda taka może być wycofana w każdym czasie. Do wycofania zgody wystarczy przesłanie oświadczenia do Administratora na dowolne dane kontaktowe wskazane w sekcji „Administrator”. Wycofanie zgody zgodnie z Rozporządzeniem RODO nie oznacza, że wcześniejsze przetwarzanie danych było niezgodne z prawem.

 

Profilowanie

Administrator może w pewnych sytuacjach dokonywać profilowania danych, w szczególności w celu zaproponowania klientowi określonych produktów lub usług w oparciu o dane o wcześniejszych transakcjach z klientem. W żadnym przypadku takie profilowanie nie stanowi podstawy do jakiejkolwiek automatycznej decyzji dotyczącej klienta.

 

Udostępnianie danych

Administrator gromadzi dane co do zasady bez zamiaru ich przekazywania osobom trzecim, w szczególności poza granice Polski.

Możliwe jest jednak, że w zakresie niezbędnym do realizowania celów przetwarzania niezbędne będzie udostępnienie przetwarzanych danych osobom trzecim, a to:

  • instytucjom publicznym lub wykonującym zadania publiczne, takim jak na przykład urzędy skarbowe, sądy, komornicy
  • podmiotom wykonującym usługi na rzecz Unibit, takim jak na przykład banki, operatorzy pocztowi, operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne, audytorzy, firmy doradcze, firmy zarządzające, firmy windykacyjne, kancelarie prawne

 

Uprawnienia związane z ochroną danych

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania ich kopii, na zasadach art.15 Rozporządzenia RODO,
  • żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych na zasadach art. 16 Rozporządzenia RODO,
  • żądania usunięcia danych na zasadach art.17 Rozporządzenia RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych na zasadach art. 18 Rozporządzenia RODO,
  • żądania przeniesienia jej danych na zasadach art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych na zasadach art. 21 Rozporządzenia RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiana Zasad

Niniejsze Zasady mogą zostać w każdej chwili zmienione, w szczególności w przypadku zaistnienia zmian w sposobie przetwarzania danych. Jeżeli zmiana Zasad będzie związana ze zmianą celu przetwarzania danych konkretnych osób, Administrator powiadomi takie osoby zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.